Company Leadership

Current location: Home page>>About Us >> Company Leadership

Company Party Committee

 Party  Secretary:   Li  Guangming

Deputy Secretary: Yao Jinghao, Wu Zhe (Secretary of Committee for Discipline Inspection)

Committee Member: Fan Changyun, Zheng Qiqing, Guo Kuo, Bai Tao,

Yuan Zhongxue, Zhang Qingfan

 

Company Board of Directors

Chairman of the Board:  Li  Guangming

 Directors:   Yao Jinghao,  Li Jianxun(External),  Qi Mingxue(External),

 Chu Shixian(External) 

 

Company High Level Managers

 General Manager: Yao Jinghao

 Deputy General Manager: Fan Changyun, Zheng QIqing, Guo Kuo, Bai Tao, Yuan Zhongxue,  Liu Jun

General Accountant: Zheng Qiqing

Chief Engineer: Liu Tiyi

General Economist: Zhang Qingfan

General Counsel:  Zhang Qingfan